ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ ที่ปรึกษาประกันภัย ติดต่อ 086-3114597                                                                                                                                                                                                                                                                           AIA Link  แบบประกันชีวิต " อินเวสเมนทต์ ลิงค์ " Investment link

เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเพิ่มโอกาสในการลงทุนแก่ผู้เอาประกันภัย


AIALINK ลงทุนเพื่อให้เงินเติบโตเร็วขึ้น

                         
  
                                                                                                                                                    
 ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของแบบ เอไอเอ Link   unit Link

 บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

AIALINK ให้อะไรกับคุณ    AIALINK คืออะไร

 1. บริการพร้อมสรรพใน 1 กรมธรรม์
  เพียง 1 กรมธรรม์ จะได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิต และโอกาสในการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวม พร้อมคำแนะนำอย่างมืออาชีพจากตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ/นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากเอไอเอ ให้นำเสนอประกันชีวิตควบการลงทุน
 2. โอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า
  AIALINK เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วยการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมที่ผ่านการเลือกสรรค์โดยเอไอเอ
 3. เข้าถึงกองทุนรวมระดับชั้นนำ
  ด้วยกระบวนการเลือกสรรของเอไอเอทำให้มั่นใจได้ว่าเงินลงทุนของคุณจะได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการลงทุน
 4. ความคุ้มครองชีวิต
  AIALINK ให้ความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 110%* ของเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระครั้งแรก สำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี *หลังจากหักด้วย จำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจากกรมธรรม์ (ถ้ามี)
 5. บริหารการลงทุนอย่างได้อย่างเหมาะสม
  AIALINK ช่วยวางแผนการลงทุนด้วยพอร์ตการลงทุน 3 รูปแบบที่คุณ สามารถเลือก ให้เหมาะสมตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและ ความต้องการทางการเงินของคุณ
 6. ยืดหยุ่นและมีสภาพคล่อง
  คุณสามารถเพิ่มเงินลงทุนด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ตลอดอายุกรมธรรม์ หรือทำรายการสับเปลี่ยนกองทุนเข้า/ออก ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายในบริษัทจัดการเดียวกัน หรือต่างบริษัทจัดการ หรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้โดยกรมธรรม์ยังมีผลบังคับต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการคุ้มครองกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี
อายุรับประกันภัย0- 65 ปี
เบี้ยประกันภัยหลัก

ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องการชำระได้เอง โดยไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

 • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำสำหรับการชำระเบี้ยรายปี งวดละ 24,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำสำหรับการชำระเบี้ยราย 6 เดือน งวดละ 12,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำสำหรับการชำระเบี้ยราย 3 เดือน งวดละ 6,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำสำหรับการชำระเบี้ยรายเดือน งวดละ 2,000 บาท

การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย สามารถทำได้หลังชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 2 ปี และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ โดยไม่น้อยกว่างวดละ 1,000 บาท และในแต่ละปีจะต้องไม่เกิน 1 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้เอง และปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำคือ 150,000 บาท และ ไม่ต่ำกว่า 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญาบริษัทจะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
การสับเปลี่ยนกองทุนสามารถดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุนถึง 4 ครั้งต่อปี โดยจำนวนเงินขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนเท่ากับ 1,000 บาท
การถอนเงินจากกรมธรรม์

สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดย

 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้มูลค่าหลังการถอนภายหลังหักหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 8,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในขณะที่บริษัทได้รับใบคำร้อง
 • ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
โบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก

บริษัทจะจ่ายโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (ถ้ามี)

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลักร้อยละของเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระ
รายปีราย 6 เดือนราย 3 เดือนรายเดือน
1-91-181-361-1080
10-1919-3837-76109-2282
20 เป็นต้นไป39 เป็นต้นไป77 เป็นต้นไป229 เป็นต้นไป5
โบนัสสำหรับการเติบโตและรักษาหน่วยลงทุน

บริษัทจะจ่ายโบนัสสำหรับการเติบโตและรักษาหน่วยลงทุนตามอัตราร้อยละต่อปีตามตารางดังต่อไปนี้

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลักร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
รายปีรายปีรายปีรายปี
1-51 - 101 - 201 - 600.00
6 เป็นต้นไป11 เป็นต้นไป21 เป็นต้นไป61 เป็นต้นไป 
หากมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่า 2 ล้านบาท0.00
หากมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท0.25
หากมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมากกว่า 5 ล้านบาท0.50
             ถ้าต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น
             ต้องการวางแผนการออมระยะยาว มีเงินเย็น
             วางแผนค่ารักษาพยาบาลที่สูงจนคาดการณ์ไม่ได้
             วัยเกษียณเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ความสนุกอาจเปลี่ยนเป็นความเหงา หากเราวางแผนการเงินไม่ดีพอ
             ต้องการการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ เลือกพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตัวเอง เข้าถึงกองทุนชั้นนำ
             ถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางแผนชีวิต วางแผนการเงิน เพื่อความมั่นใจของครอบครัว

ชีวิตอิสระ ชีวิตที่คุณกำหนดได้เอง

            

แบบการลงทุน

คุ้มครองสูง

จัดเป็นบำนาญได้

กำหนดเบี้ยได้

เปลี่ยนแปลงเบี้ยได้

AIA Life Issara เอไอเอ ไลฟ์ อิสระ

เป็นกรมธรรม์ที่ช่วยสร้างเกราะคุ้มกันครอบครัว ให้คุณและครอบครัว อุ่นใจได้เพราะ

         ให้ความคุ้มครองสูงในช่วงเวลาที่ต้องการ สูงสุด 5 - 120 เท่าของเบี้ยประกัน
        คุ้มครองยาวตลอดชีพ
        กำหนดมูลค่าเบี้ยประกันที่ต้องการชำระได้
        เพิ่ม ลด เบี้ยประกันได้เอง
       วางแผนการเงินของชีวิตได้อย่างอุ่นใจ
         ถอนเงินออมได้เมื่อยามจำเป็น
        หยุดพักชำระเบี้ยได้
          แนบความคุ้มครองสุขภาพได้
 
              

086-3114597

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

ชื่อแบบประกัน

AIA Link

อายุรับประกัน     0- 70 ปี
ระยะเวลากรมธรรม์  ถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย  กำหนดได้เอง
ความคุ้มครองชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น + มูลค่าซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผลประโยชน์
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

 ต่ำสุด 55 เท่า สูงสุด 120 เท่า ของเบี้ยประกันหลักรายปี กรณีอายุไม่เกิน 35

WP
ลดหย่อนภาษีเพิ่มจากแบบประกันชีวิต
การตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

เลือกทำประกัน หรือขอคำแนะนำก่อนตัดสินใจ

ชื่อ-สกุล (ผู้เอาประกันภัย) -
ที่อยู่ปัจจุบัน
แขวง/ตำบล
อำเภอ/เขต
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์
จุดประสงค์การทำประกัน  
อายุ      ปี
วันเกิด

          

ติดต่อเราหรือให้เราติดต่อกลับ
ชื่อ-สกุล  -
วัน เดือน ปีเกิด 
อายุ     ปี
จุดประสงค์ให้ติดต่อกลับเพื่อ 
จังหวัด  
  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
พิมพ์คำตอบ โจทย์ตัวเลข ในช่องตัวอย่าง echo$var_security;
ขอเสนอแนะ ติชม
 


   

 

 

 ประกันชีวิต

ลูกค้าบุคคล

ลูกค้าองค์กร


ประกันวินาศภัย
 
 
 นปภา กลัดเจริญ | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
สินค้าเพื่อสุขภาพ 
     ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 สินค้าและบริการ

ลูกปัดโบราณ
 


ผู้เยี่ยมชม

 สถิติวันนี้ 15 คน
 สถิติเมื่อวาน 61 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1831 คน
12084 คน
135855 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-09

 กำลังออนไลน์ 


     

   

 

       

  


                     

 

   
      ลูกค้าของเรา
            JASLAWS
             NDR Solution
             อัพมาสเตอร์โซลูชั่น
             หนุ่มสาวทัวร์
             วินแอ๊คเค้าติ้ง กรุ๊ป
             
 เพื่อนของเรา
           dootvmedia.com
           ccrtrade.com 


 
 
 
 
 
   Copyright (c) 2010 by wa www.lifeforlifes.com

ภาษาไทย: การปฎิเสธความรับผิดตามกฎหมาย เว็บไซค์นี้ มิใช่ เว็บไซค์ ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด  แต่เป็นเว็ปไซค์ ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัทเอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซค์นี้  เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซค์นี้ เว็บไซค์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซค์นี้ ตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น   เวปไซน์ตัวแทน  หน่วยอัศวิน 42 S 1  นปภา กลัดเจริญ โทร 086-3114597 Email; wa59AIA @Gmail.com     

   .